Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád
společnosti Smartuj.cz s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 zapsané v
obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisem 300887 C
(dále jen „smart-tisk.cz“ nebo „prodávající“).

Korespondenční adresa: Smartuj.cz s.r.o., Chválenická 24, Plzeň 326 00

Formulář pro reklamaci
či odstoupení od kupní smlouvy naleznete zde: 
Formulář pro reklamaci, výměnu či
vrácení zboží

Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační
  řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského
  zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a
  vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v
  záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen
  reklamace“).
 2. Reklamační
  řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní
  smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s
  tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Zákazníkem
  internetového obchodu https://www.smart-tisk.cz je buď
  Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.
  o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo
  kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
  své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“).
  Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni
  jako „Kupující“.
 4. Prodávající
  při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské
  činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím
  jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

 

 1. Odpovědnost
  Prodávajícího
 2. Prodávající
  odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající
  odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

  • má věc
   vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
   které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s
   ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc
   hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se
   věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá
   jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
   nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc
   v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • věc
   vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ke
  Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list.
  Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace
  daňový doklad.

 

III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

 1. Zjevné
  poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s
  dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního
  listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o
  zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.
  Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost
  jeho příslušenství.
 2. Při
  osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu
  nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující
  Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných
  při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící
  příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží.
  Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží
  nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost
  prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 3. Reklamaci
  Zboží může Kupující-spotřebitel uplatnit osobně v provozovně Prodávajícího
  nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu Internet
  Smartuj.cz s.r.o. Chválenická 24, Plzeň 326 00
 4. V
  případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu nebo servisnímu
  středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované
  Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího
  nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U
  křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla
  obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství),
  doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované
  závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.
 5. Práva z
  odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada
  nebo poškození vznikla:
 • mechanickým
  poškozením Zboží,
 • prokazatelně
  nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým
  poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je
  Zboží plombami opatřeno,
 • elektrickým
  přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou
  běžných odchylek,
 • prokazatelně
  nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny
  uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním
  v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně
  používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností,
  vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo
  výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně
  neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud
  předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo
  je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním
  listu.
 1. Odpovědnost
  Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým
  užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší
  cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo
  opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
 2. Odpovědnost
  Prodávajícího za vady se nevztahuje na případy, kdy dojde k nesprávnému
  použití výrobku Kupujícím, či k nesprávné manipulaci a skladování nebo
  mechanickým poškozením výrobku Kupujícím.
 3. Vada,
  která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do
  provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu
  byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na
  odpovědnost Prodávajícího.
 4. Na
  dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní
  smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za
  vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující
  povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu
  Prodávajícímu

 

 

 1. Záruční
  doba
 1. Kupující-spotřebitel
  je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží,
  v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v
  průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že
  zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě
  koupě již použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24
  měsíců. Pro Kupujícího–podnikatele je sjednána záruční doba individuálně
  dle dohody před uzavřením kupní smlouvy.
 2. Záruční
  doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o
  dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci
  záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
 3. Má-li
  zakoupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne
  záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující
  objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a
  řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum
  uvedení Zboží do provozu je vyznačeno v dokladu o uvedení Zboží do
  provozu, který obdrží Kupující. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze
  v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není
  splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí
  věci.

 

 1. Práva z
  vad Zboží
 2. Kupující-spotřebitel
  je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a
  Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu
  předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od
  smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ
  V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní
  strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 3. V
  případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu
  kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

 

 1. Vyřízení
  reklamace
 2. Kupujícímu–spotřebiteli
  musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a
  Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení
  reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s
  ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli
  přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.
 3. Kupující-spotřebitel
  se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde
  reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.
 4. Kupující
  je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu,
  veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu
  odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při
  uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými
  předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a
  příslušenství.
 5. V
  případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná
  ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh
  lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 6. Při
  uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační
  protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující
  je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované
  údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního
  protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace
  uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je
  Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do
  reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol
  e-mailem.
 7. Kupující-spotřebitel
  má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace,
  přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o
  poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení
  těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
  jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

 

VII. Odmítnutí přijetí do reklamace

 1. Prodávající
  je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží
  znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající
  je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není
  předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými
  zásadami.

 

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

 1. Po
  vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím
  SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní
  službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
 2. Prodávající
  vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno
  datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době
  trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. V
  případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od
  uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen
  zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 30 Kč za každý
  započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží.
 4. Při
  výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad,
  který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou
  totožnost.

 

Tento Reklamační řád
nabývá platnosti a účinnosti dne 3. 8. 2020